• StudiaNET.pl Uczelniane Centrum Kształcenia na Odległość Politechniki Koszalińskiej
 • StudiaNET.pl Uczelniane Centrum Kształcenia na Odległość Politechniki Koszalińskiej
 • StudiaNET.pl Uczelniane Centrum Kształcenia na Odległość Politechniki Koszalińskiej
 • StudiaNET.pl Uczelniane Centrum Kształcenia na Odległość Politechniki Koszalińskiej
 • StudiaNET.pl Uczelniane Centrum Kształcenia na Odległość Politechniki Koszalińskiej
Aktualności - WF-WP

UCKnO w mediach

Drukuj PDF

Wirtualna Fizyka - Wiedza Prawdziwa w czasopiśmie Fizyka w Szkole.

Zadaniem czasopisma jest podnoszenie i doskonalenie stopnia umiejętności zawodowych nauczycieli uczących fizyki.

Informacje o projekcie zawiera numer drugi wydanie marzec/kwiecień 2013 (str. 23-26).

 


Krajowa Instytucja Wspomagająca wydała nową publikację opisującą są projekty innowacyjne oraz projekty współpracy ponadnarodowej realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007–2013. Projekty zostały wskazane przez Instytucje Pośredniczące odpowiedzialne za ich wdrażanie. Przedstawione zostały produkty opracowane w ramach projektów innowacyjnych realizowanych we wszystkich czterech obszarach wsparcia Europejskiego Funduszu Społecznego: adaptacyjności, edukacji i szkolnictwa wyższego, dobrego rządzenia oraz zatrudnienia i integracji społecznej. Ponadto zamieszczono opisy ciekawych przedsięwzięć, które były realizowane we współpracy z partnerami zagranicznymi.

 

Załączniki:
Pobierz (czas_innowacji_s54i55.pdf)czas_innowacji_s54i55.pdf[ ]352 Kb05.11.2012 10:38
Poprawiony: poniedziałek, 26 maja 2014 12:15 Więcej…
 

Ważna informacja

Drukuj PDF

 

UWAGA!!! Ogłaszamy konkurs filmowy z nagrodami!

Konkurs "Koło naukowe twórcą filmu interaktywnego" skierowany jest do wszystkich uczniów szkół ponadgimnazjalnych biorących udział w projekcie Wirtualna Fizyka - Wiedza Prawdziwa, jego celem jest propagowanie nauki Fizyki przez własne doświadczenia, posługując się możliwie prostymi i tanimi środkami.

Więcej informacji

 

Poprawiony: poniedziałek, 01 października 2012 11:52
 

Konkurs Filmowy

Drukuj PDF

Witam Państwa serdecznie w Nowym Roku.

W dniu dzisiejszym, tj. 07.01.2013, odbyło się pierwsze posiedzenie Komisji Oceniającej w składzie:

 • prof. fizyki - prof. nadzw. dr hab. inż. Witold Gulbiński,
 • prof. dydaktyki - prof. dr hab. Jacek Ojrzanowski,
 • nauczyciel fizyki - prof. ndzw. dr hab. inż. Błażej Bałasz,
 • pracownik ds. organizacji konkursu - mgr inż. Piotr Zmuda Trzebiatowski.

Nad pracą komisji czuwali:

kierownik projektu - mgr inż. Łukasz Rypina,

koordynator uczelniany - prof. ndzw. dr hab. inż. Tomasz Królikowski.

W ramach posiedzenia sporządzono listę nadesłanych prac oraz ustalono harmonogram spotkań Komisji Oceniającej. Wszystkim uczestnikom dziękujemy za nadesłanie prac konkursowych.

Z poważaniem
mgr inż. Piotr Zmuda Trzebiatowski

 

 

Politechnika Koszalińska ogłasza konkurs pt. "Koło naukowe twórcą filmu interaktywnego" Przewidziany czas realizacji konkursu to 01.10.2012 - 01.02.2013.

Uczestnikami Konkursu mogą zostać Koła Naukowe składające się z 5 uczniów i 1 nauczyciela prowadzącego ze szkoły ponadgimnazjalnej biorącej udział w Projekcie Wirtualna Fizyka- Wiedza Prawdziwa.

Zadaniem Koła Naukowego jest stworzenie scenariusza oraz przy pomocy kamery lub innego przenośnego rejestratora obrazu i dźwięku– krótkiego autorskiego filmu, w którym uczniowie sami nakręcą zjawisko fizyczne wraz z jego opisem i wyjaśnieniem.

Zgłoszenie udziału w Konkursie wymaga pobrania, wypełnienia i odesłania (do 31.12.2012) na adres Biura Projektu Wirtualna Fizyka - Wiedza Prawdziwa, następujących dokumentów:

A) formularza zgłoszeniowego (Załącznik nr 1);

B) w przypadku osób pełnoletnich (dot. nauczycieli i uczniów)

imiennego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przeniesienie praw autorskich do filmu (Załącznik nr 2);

C) w przypadku osób niepełnoletnich konieczne jest przedstawienie

zgody opiekunów prawnych na przeniesienie praw autorskich do filmu, na podstawie formularza stanowiącego (Załącznik nr 3);

Filmy należy zgłaszać do dnia 31.12.2012.

Więcej informacji o konkursie Znajdą Państwo w "Regulaminie Konkursu".


Za sprawy związane z organizacją i przebiegiem konkursu odpowiada:

Piotr Zmuda Trzebiatowski - pracownik ds. organizacji konkursu

tel. 0 94 34 86 665

Załączniki:
Pobierz (OSWIADCZENIE OS NIEPELNOLETNIE (zalacznik nr 3).pdf)OSWIADCZENIE OS NIEPELNOLETNIE (zalacznik nr 3).pdf[ ]569 Kb01.10.2012 11:44
Pobierz (OSWIADCZENIE OS PELNOLETNIE (zalacznik nr 2).pdf)OSWIADCZENIE OS PELNOLETNIE (zalacznik nr 2).pdf[ ]567 Kb01.10.2012 11:44
Pobierz (plansza_projektowa.png)plansza_projektowa.png[ ]137 Kb03.10.2012 06:42
Pobierz (Regulaminu konkursu koło naukowe tworca filmu.pdf)Regulaminu konkursu koło naukowe tworca filmu.pdf[ ]794 Kb01.10.2012 11:44
Pobierz (ZGŁOSZENIE (Zalacznik nr 1).pdf)ZGŁOSZENIE (Zalacznik nr 1).pdf[ ]695 Kb01.10.2012 11:44
Poprawiony: środa, 09 stycznia 2013 09:17
 

Zgłaszanie innowacji

Drukuj PDF

Informujemy, że szkoły biorące udział w Projekcie „Wirtualna Fizyka – Wiedza Prawdziwa” mają obowiązek zgłoszenia innowacji pedagogicznej do Kuratorium Oświaty.


ZMIANY W ROZPORZĄDZENIU

Informujemy, że od września 2011 roku na podstawie zmiany w rozporządzeniu szkoły nie mają obowiązku zgłaszania innowacji w terminie obowiązującym w poprzednim rozporządzeniu, tj. do 31 marca.

Wynika to z § 4 ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia  9 kwietnia 2002r.w sprawie warunków prowadzenia działalności innowacyjnej i eksperymentalnej przez publiczne szkoły i placówki(Dz.U. z 2002r. Nr 56, poz. 506, wraz z nowelizacją Dz. U. z 2011r., Nr 176, poz. 1051 ): "Uchwałę rady pedagogicznej w sprawie wprowadzenia innowacji wraz z opisem jej zasad oraz opinią rady szkoły i zgodą autora lub zespołu autorskiego innowacji, o której mowa w ust. 2 pkt 3, dyrektor szkoły przekazuje kuratorowi oświaty i organowi prowadzącemu szkołę.".

 


JAK ZGŁOSIĆ INNOWACJĘ

W celu zgłoszenia innowacji należy złożyć do właściwego Kuratorium Oświaty KARTĘ INNOWACJI wraz ze wskazanymi w niej załącznikami, OPIS INNOWACJI oraz ZGODĘ AUTORA NA WDROŻENIE INNOWACJI. Aby pomóc Państwu w wypełnieniu formalności uzupełniliśmy KARTĘ INNOWACJI w zakresie, w którym mogliśmy tego dokonać i prosimy o uzupełnienie pozostałych danych odpowiednio do właściwości Państwa szkoły. Udostępniamy również wzory załączników oraz opracowany przez nas OPIS INNOWACJI.

UWAGA!!! Proszę pamiętać, że niekiedy poszczególne Kuratoria Oświaty wymagają swoich wzorów KART INNOWACJI WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI (są one dostępne na stronach Kuratoriów Oświaty). Poniżej załączamy przykładowy komplet dokumentów jaki należy złożyć.

1. PRZYKŁADOWA KARTA INNOWACJI wraz z załącznikami,

2. OPIS INNOWACJI

3. ZGODA AUTORA NA WPROWADZENIE INNOWACJI (ze względu na obowiązek odręcznego podpisu pod dokumentem zgodę wysyłamy pocztą tradycyjną!!!)


UWAGA!!! Większość Kuratoriów Oświaty wymaga, aby całą dokumentację dostarczyć w ciągu dwóch tygodni od dnia podjęcia uchwały przez Radę Pedagogiczna.

 

Załączniki:
Pobierz (Karta innowacji wraz z załącznikami.doc)Karta innowacji wraz z załącznikami.doc[ ]80 Kb12.09.2012 08:19
Pobierz (Opis innowacji pt. Wirtualna Fizyka-Wiedza Prawdziwa.pdf)Opis innowacji pt. Wirtualna Fizyka-Wiedza Prawdziwa.pdf[ ]2306 Kb28.02.2013 12:00
Poprawiony: czwartek, 24 października 2013 11:50
 

Walidacja Projektu

Drukuj PDF

W dniu 6 sierpnia 2012 r. podczas XVII Posiedzenia Krajowej Sieci Tematycznej w obszarze Edukacja i Szkolnictwo Wyższe Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki innowacyjny projekt Politechniki Koszalińskiej „Wirtualna Fizyka – Wiedza Prawdziwa” realizowany przez Uczelniane Centrum Kształcenia na Odległość StudiaNET został poddany walidacji.

Podczas posiedzenia kierownik przedstawił prezentację z przebiegu realizacji projektu oraz finalną wersję produktu. Projekt otrzymał najwyższą ocenę eksperta spośród wszystkich ocenianych do tej pory na posiedzeniach KST. Ponadto jako pierwszy otrzymał jednogłośną pozytywną rekomendację wszystkich 36 członków KST biorących udział w głosowaniu.

 

Poprawiony: środa, 08 sierpnia 2012 11:51
 


Strona 5 z 7